Što novi Zakon o radu znači za vas?

1. siječnja 2023. na snagu su stupile Izmjene i dopune Zakona o radu kojima je u ZOR implementirano 14 direktiva EU. Pročitajte detaljno što je izmjenjeno te od poslodavca zatražite da ugradi izmjene u vaše ugovore.

Plaća

Plaća se ugovara u bruto iznosu (ugovaranje plaće u netu prekršaj).

Osnove i mjerila za isplatu plaće ne mogu biti poslovna tajna i moraju se navesti u ugovoru o radu, ako nisu utvrđena KU-om ili pravilnikom.

Dodatak za rad nedjeljom: minimalno 50%.

Prekid rada zbog izvanrednih okolnosti (epidemija, potres, poplava, ekološki incidenti I slično)– 70% prosjeka (više KU).

Uvodi se definicija plaće koja jasno definira plaću, dodatke na plaću i ostale primitke.

Povećanje plaće ne smije se obračunati na iznos manji od minimalne plaće.

Plaća mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u bruto iznosu, a kao i do sada može se  ugovorom  o radu uputiti na kolektivni ugovor ili pravilnik o radu.

Plaća, naknada plaće i ostali primici moraju biti isplaćeni najkasnije do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslodavac koji plaću ne utvrdi u bruto iznosu ili radniku na dan dospijeća ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu, a ne izda dva obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine i to obračun o visini isplaćene i obračun o visini neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine može biti kažnjen za prekršaj u visini od 4.110,00 do 7.960,00 eura.

 Prava iz Kolektivnog ugovora – član/nečlan

Važna novost je da se za kolektivnim ugovorima od 1. 1. 2023. za  članove sindikata mogu ugovoriti povoljnija prava u odnosu na ostale zaposlene koji nisu članovi sindikata.  

Prava koja nisu propisana Zakonom o radu, odnosno materijalna prava utvrđena u Zakonu o radu i to primici koje radnik može ostvariti temeljem radnog odnosa: – regres,  božićnica,  jubilarna nagrada,  otpremnina zbog odlaska u mirovinu i slično mogu se kolektivnim ugovorom ugovoriti u većem opsegu za članove sindikata koji su pregovarali o kolektivnom ugovoru.“

Mogućnost ugovaranje većih prava za članove sindikata koji je pregovarao za kolektivni ugovor (ako nisu propisana ZOR-om).Ukupan iznos ne smije biti viši od dvostruke prosječne godišnje sindikalne članarine. Prava ostvaruju članovi o kojima je sindikat izvijestio poslodavca.

 Dodatni rad

Dosad: 8 sati tjedno do 180 sati godišnje.

Sada: 8 sati tjedno bez godišnjeg ograničenja (iznimno će biti moguće raditi I do 16 sati tjedno ako je raspored radnog vremena utvrđen kao nejednaki i ako se u 4 mjeseca uprosječi na 8 sati, i uz pristanak radnika).
Više nije potrebna suglasnost poslodavca/aca, samo obavijest.

Ugovor o dodatnom radu može se ugovoriti na određeno ili neodređeno vrijeme.

Poslodavac može zatražiti od radnika da prestane obavljati dodatni rad kod drugog poslodavca:

–              ako je to protivno zakonskoj zabrani natjecanja

–              ako se rad obavlja unutar rasporeda radnog vremena kod matičnog poslodavca

–              u slučaju ostalih objektivnih razloga

  Ugovor na određeno vrijeme

Rad na određeno može trajati tri godine, a s istim radnikom se mogu sklopiti samo tri uzastopna ugovora (iznimka agencijski rad). Ako je između dva ugovora prekid kraći od 3 mjeseca vrijeme tog prekida ulazi u vrijeme od 3 godine provedenih na radu.

Za svaki ugovor na određeno mora se navesti objektivni razlog za njegovo sklapanje
Razdoblje od 3 godine prekida se ako je između ugovora prekid od 3 mjeseca (dosad 2). Nakon isteka 3 godine ugovor na određeno može se ponovno sklopiti tek nakon 6 mjeseci. Uključeni i povezani poslodavci.

Radnik koji najmanje 6 mjeseci radi kod poslodavca na određeno može zatražiti sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

Rad na izdvojenom mjestu rada

Uz rad na izdvojenom mjestu rada (dom radnika ili drugo dogovoreno mjesto, uvodi se i novi institut rada na daljinu: radno mjesto određuje sam radnik i može biti promjenjivo.

Pravo na troškove: samo radnici koji rade na izdvojenom mjestu i rada, i to ako rade stalno ili najmanje 10 dana u mjesecu (moguće ugovoriti povoljnije).

Izvanredne okolnosti: radnik može bez izmjene ugovora obavljati rad od kuće do 30 dana.

Zaštita na radu: značajno olakšane obveze za oba tipa rada.

Radnik će imati pravo poslodavcu predložiti privremeni rad od kuće.

Rad na izdvojenom mjestu rada može se ugovoriti kao povremen ili stalan, poslodavac i radnik ugovaraju takvu vrstu rada temeljem prijedloga radnika ili poslodavca.

Radnik koji radi na izdvojenom mjestu rada ima pravo na nedostupnost u profesionalnoj komunikaciji s poslodavcem, ostalim radnicima i trećim osobama, osim u slučaju prijeke potrebe.

U slučaju nastanka izvanrednih okolnosti (epidemije, potresa, poplave, ekološkog incidenta i slično) poslodavac može bez izmjena ugovora o radu s radnikom dogovoriti rad od kuće za radu u trajanju do 30 dana.

Pravo na troškove za rad na izdvojenom mjestu rada ostvaruju radnici koji tako rade stalno ili najmanje 10 radnih dana neprekidno.

Prestanak radnog odnosa nakon 65 g.

Radnik koji temeljem dogovora s poslodavcem ostane raditi nakon 65. godine života, neće imati pravo na zakonsku otpremninu ni otkazni rok, niti će biti potrebna suglasnost radničkog vijeća za otkaz ugovora o radu. 

 Rad putem digitalnih platformi

 Poslodavac osim digitalne radne platforme može biti i tkz. agregator. Solidarna odgovornost digitalnih radnih platformi za obveze agregatora prema radnicima.

 Sezonski poslovi

Ugovor za obavljanje stalnih sezonskih poslova moći će se sklopiti i na neodređeno vrijeme.

Za vrijeme prekida u obavljanju posla moći će se dogovoriti mirovanje sa ili bez objave s osiguranja (namjera: omogućiti sklapanje ugovora o radu sa drugim poslodavcem)
I stalni sezonac na određeno vrijeme moći će se sporazumjeti o neprijavljivanju na produženo mirovinsko osiguranje.

Ostala prava radnika

  • Radnik ima pravo jedan radni dan u toku godine izostati na teret poslodavca u slučaju osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga (teška bolest ili nesreća). Duže trajanje odsutnosti može se ugovoriti ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu
  • Pravo na neplaćeni dopust temeljem zahtjeva radnika u trajanju od 5 radnih dana godišnje z apružanje osobne skrbi članu uže obitelji ili osobi koja sa radnikom živi u istom kućanstvu za teške zdravstvene probleme (poslodavac može zatražiti dokaz o zdravstvenom stanju osobe za koju se radnik skrbi)
  • Uvodi se definicia uvođenja otežanih uvjeta rada. Definicija: Otežani uvjeti rada su uvjeti rada za  koji su procjenom rizika na radu kod poslodavca utvrđene opasnosti, štetnosti i napori koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Za otežane uvjete rada radnik ima pravo na povećanu plaću u visini i na način utvrđen kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.
  • Poslodavac koji zapošljava više od 75 radnika dužan je imenovati dvije osobe različitog spola za zaštitu dostojanstva radnika.

Mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike:
Utjecaj uvođenja eura kao službene valute u RH na ugovore o radu (iskazivanje plaće)

Sklopljene ugovore o radu i druge važeće izvore prava kojima su novčani iznosi plaće, naknade plaće, otpremnine i druga materijalna prava radnika iskazana u kunama, ne treba mijenjati prije, a niti nakon 1. siječnja 2023., samo radi toga da se njihove novčane vrijednosti iskažu u eurima.

Poslodavac je ispunio svoju ugovornu obvezu iskazivanja novčanog iznosa plaće, naknade plaće i otpremnine, koje su bile određene u kunskom iznosu, ako je u ispravama o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine, prema citiranome posebnom propisu pravilno, prema fiksnom tečaju, proveo konverziju važeće službene valute u novu valutu, i tako ih dvojno iskazao na ispravama o obračunu plaće, naknade plaće i otpremnine. Po prestanku obveze dvojnog iskazivanja, navedeni novčani iznosi plaće, naknade plaće i otpremnine (i drugih ugovorenih materijalnih prava radnika) iskazivat će se samo u eurima.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!