Rad od kuće – obveze poslodavca i prava radnika

Slijedom učestale prakse uvođenja rada od kuće zbog pandemije koronavirusom smatramo potrebnim informirati vas i upozoriti na obveze poslodavca u pogledu osiguranja zaštite na radu za svoje radnike, bez obzira na mjesto rada koje im je odredio poslodavac.

Praksu rada od kuće poslodavci navode kao najučinkovitiji odgovor za prevenciju potencijalnog širenja virusa u kolektivu, ali najčešće propuštaju navesti da je to privremena mjera, ograničena na trajanje epidemije, pa je primjetna tendencija da se rad od kuće produži i nakon epidemije. Čest argument kojim se služe poslodavci je taj da dio radnika i dalje želi raditi od kuće, ali propuštaju dodati da većina ne želi raditi od kuće gdje nemaju zadovoljavajuće uvjete rada, nego ponovo želi raditi u adekvatnijem prostoru poslodavca.

Kao izgovor za nastavak rada od kuće poslodavci često ističu i preuređenje prostora i racionalizaciju troškova što, nažalost, upućuje na daljnje smanjenje broja radnika bilo otkazima ugovora o radu ili postupnim pretvaranjem radnika od kuće u kategoriju nesigurnih neformalnih suradnika. U oba slučaja, to će nakladnicima biti najveći gubitak jer im ugled u javnosti stvaraju upravo njihovi novinari i ostali medijski radnici za koje bi se svakako trebalo naći mjesta za povratak u prostorije tvrtke.

Radi boljeg uvida u reguliranje novog načina rada, skrećemo vam pozornost na neke zakonske odredbe koje je poslodavac obvezan ispoštovati i u ovom privremenom razdoblju rada od kuće:

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)

Kao što je poznato, radni odnos radnika se prema odredbama Zakona o radu smatra ugovornim odnosom radnika i poslodavca, a sadržaj sklopljenog ugovora o radu propisan je Zakonom o radu (članak 15. ZOR-a). U st. 1. članka 15. navedeno je da ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku mora sadržavati odredbe o “mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima“.

Dakle, mjesto rada se upisuje u ugovor o radu radnika prilikom sklapanja ugovora o radu. Ova se odredba odnosi na sve poslodavce koji sklapaju ugovore o radu s radnicima za rad u sjedištu, podružnicama poslodavca i u skladu s njihovim potrebama za obavljanje djelatnosti.

Potpuno je druga situacija ako su radnici sklopili pisane ugovore o radu na izdvojenom mjestu rada (može se smatrati da je to i rad od kuće ili rad na daljinu) sukladno odredbama članka 17. Zakona o radu kojim je uz sadržaj ugovora o radu iz članka 15. ZOR-a propisan i ostali sadržaj kojim se uređuju međusobna prava i obveze stranaka za vrijeme trajanja ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada.

Vezano uz mjesto rada, važno je istaknuti, da se rad radnika odvija u punom ili nepunom radnom vremenu, a radno vrijeme je kao pojam definirano stavkom 1. članka 60. ZOR-a kako slijedi: “Radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno, u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.”

Slijedom citiranih odredaba ZOR-a, proizlazi da je radnik prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorio i mjesto rada i da je u skladu s ugovorom o radu dužan dolaziti na mjesto rada koje je ugovoreno ili ga je, sukladno st. 1. članka 60. poslodavac radniku odredio.

Sam radnik nema mogućnosti samostalno birati gdje će obavljati ugovorene poslove radnog mjesta, bez da o tome prethodno ne dobije suglasnost poslodavca, odnosno, da poslodavac tako odredi sukladno citiranoj odredbi ZOR-a.

Ukoliko smatra da bi rad na određenom mjestu rada (u ovom slučaju izdvojenom mjestu rada) bio od obostrane koristi, može se poslodavcu predložiti sklapanje Ugovora o radu u skladu s odredbama članka 17. ZOR-a koji propisuje sadržaj ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada.

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Članak 3.

5) Izdvojeno mjesto rada je mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca

6) Mjesto rada je svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na koje moraju ići, ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostorija koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom

14) Ozljeda na radu je ozljeda radnika nastala u prostoru poslodavca u kojemu obavlja rad, ili ga tijekom rada koristi, ili mu može pristupiti, odnosno drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, ali radnik u njemu obavlja rad.

Članak 10.

1) Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila, a osobito:

7) ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, sa svrhom uklanjanja čimbenika rizika i njihovih štetnih posljedica.

Članak 17.

6) Troškove provođenja zaštite na radu snosi poslodavac, odnosno njezino provođenje ne smije teretiti radnika.

Članak 33.

Poslodavac je obvezan, unaprijed i pravodobno, savjetovati se s povjerenikom radnika za zaštitu na radu o:  7) promjenama u procesu rada i tehnologiji.

Zakon o zaštiti na radu i njegove odredbe moraju se provoditi na radnom mjestu, a to je i izdvojeno radno mjesto, za sve je odgovoran poslodavac, a o svemu se na vrijeme i unaprijed mora savjetovati s povjerenikom za zaštitu na radu, a to nije proveo.

 Obrazloženje stručnjaka za zaštitu na radu

Obzirom da se sada radi pod izvanrednim okolnostima vrijede drugačija pravila, međutim, kada se jednom proglasi kraj pandemije Covid-19, tada se obavljanje radnih zadataka na izdvojenom mjestu rada odnosno u kući radnika organizira na sljedeći način:

– za obavljanje poslova kod kuće radnika sklapa se ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada te stranke takvog ugovora o radu trebaju osobito voditi računa o ugovorenom mjestu rada koje predstavlja obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu. Radi izbjegavanja mogućih nesporazuma vezano za ispunjavanje obveza zaštite na radu koje zahtijevaju ulazak poslodavca odnosno njegovog ovlaštenika, stručnjaka zaštite na radu i ovlaštenih osoba na izdvojeno mjesto rada, tj. u dom radnik, posebnim odredbama ugovora o radu moguće je odrediti način ulaska.

– poslodavac je na izdvojenom mjestu rada obvezan primjenjivati odredbe Zakona o zaštiti na radu i propisa donesenih na temelju njega. Budući da je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima, poslodavac odnosno njegov ovlaštenik, stručnjak zaštite na radu i po potrebi ovlaštene osobe za zaštitu na radu trebaju imati mogućnost dolaska na mjesto rada tj. u dom radnika, što uključuje procjenjivanje rizika na mjestu rada, kao i unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu na mjestu rada. Važno je napomenuti da je obavljanje poslova kod kuće pitanje dogovora između poslodavca i radnika te radnik koji rad želi obavljati kod kuće mora omogućiti poslodavcu ispunjavanje obveza zaštite na radu.

– poslodavac je obvezan izraditi procjenu rizika za izdvojeno mjesto rada, međutim ako se radi o administrativnim, uredskim i sličnim poslovima, isti se mogu povremeno obavljati kod kuće, ključna riječ je ovdje povremeno – znači vrijeme koje ne čini pretežiti dio radnog vremena radnika; u nastavku link na stranice Ministarstva rada koji govori više o toj tematici:

http://uznr.mrms.hr/oslobadanje-od-obveze-dokumentiranja-procjene-rizika-za-poslove-koje-radnik-povremeno-obavlja-na-izdvojenom-mjestu-rada/.

Nadalje, poslodavac je obvezan:

– osposobiti radnika za rad na siguran način

– ispitati radni okoliš i električne instalacije

– ako postoji ispitati radnu opremu koju radnik koristi pri obavljanju poslova, ista mora biti u ispravnom stanju te ispitana kada je ispitivanje propisano

– osiguravanje „kutije“ prve pomoći smatra se prikladnom mjerom i za izdvojeno mjesto rada, a obveza osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći postoji za poslodavce samo u onim slučajevima kada na određenom mjestu rada istodobno rade dva ili više radnika, tj. ako na izdvojenom mjestu rada za poslodavca radi samo jedan radnik, poslodavac nema obvezu osposobljavanja toga radnika za pružanje prve pomoći.

Također, prema odredbama Zakona o Državnom inspektoratu dana je mogućnost provedbe inspekcijskih nadzora i pravo pristupa inspektora zaštite na radu na izdvojeno mjesto rada radnika uključujući i njegov dom kao izdvojeno mjesto rada.

U Pravilniku o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) propisane su veličine radnih prostorija, temperatura, vlažnost i dr. Što se radnih uvjeta tiče, zaposlenik i poslodavac sklapaju ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada i u istom se definiraju svi uvjeti.

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/2005) propisuje:

ako radno mjesto spada u radno mjesto koje pri obavljanju poslova koristi računalo 4 i više sati tijekom radnog dana, za rad na takvim radnim mjestima poslodavac treba primijeniti sve odredbe iz Pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom. Odredbe Pravilnika primjenjuju se i na rad kod kuće radnika, i upravo zato se za izdvojena mjesta rada sklapa ugovor o radu za izdvojeno mjesto rada, u istom se definiraju uvjeti koji zadovoljavaju radnika i poslodavca. Napominjemo, u izvanrednim okolnostima pandemije poslodavci se trebaju držati odluka Stožera i omogućiti radnicima siguran rad od kuće radi zaštite njihova zdravlja.

Nadalje, spomenutim Pravilnikom propisani su svi zahtjevi glede sigurnosti i zaštite zdravlja pri radu s računalom u kojem su navedene i obveze za radne stolove i stolce, zaslone, tipkovnice. Detaljnije na linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_06_69_1354.html

Zaključno, s obzirom na nove okolnosti, poslodavac je obvezan voditi računa o uvjetima u kojima radnici rade od kuće, o njihovoj sigurnosti, zaštiti na radu i zaštiti njihova zdravlja. Mnogima je zdravlje već u ovih nekoliko mjeseci načeto i ugroženo zbog rada u skučenim i nezdravim uvjetima, zgrčeni za niskim stolićima u dnevnom boravku ili na kauču u garsonijeri jer nemaju kamo staviti radni stol, a da ergonomsku stolicu i ne spominjemo. Stoga ponavljamo da većina zaposlenika u medijima ne želi trajno raditi od kuće, te apeliramo na poslodavce da posvete dužnu pozornost zaštiti zdravlja svojih radnika dok su prisiljeni zbog pandemije raditi od kuće. Usto, na zahtjev radnika koji radi od kuće, poslodavac mu treba dati na raspolaganje potrebnu radnu opremu npr. prijenosno računalo, ergonomski stolac i dr.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Imate problem ili nedoumicu? Tražite savjet ili bi htjeli nešto predložiti? Slobodno nam se javite!